Aktuellt

Handelsregistret – vanliga åtgärder och ändringar som kräver registrering

Att ett nygrundat aktiebolag ska registreras i Handelsregistret känner de flesta till. Anmälningsskyldigheten slutar ändå inte där. På Bäck & Vilén hjälper vi varje vecka företag av olika storlek med att planera och göra ändringar och besvarar frågor som gäller Handelsregistret. Här tar vi upp några vanliga åtgärder och ändringar som kräver registrering.

Val och registrering av företagsform

Den företagsform du väljer ska registreras i Handelsregistret. Registreringen kan göras elektroniskt.

De vanligaste företagsformerna är enskild näringsidkare, öppet bolag/kommanditbolag, aktiebolag, bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. Enskilda näringsidkare behöver nödvändigtvis inte vara registrerade i handelsregistret, men ofta rekommenderar vi det i alla fall. 

Valet av företagsform styrs bland annat av:

  • ägarstruktur
  • verksamhetstyp
  • beskattning
  • riskhantering
  • finansieringsbehov

Anmälan till skatteregister

Samtidigt som handelsregisteranmälan görs anmäler man sig till de skatteregister som är aktuella för det blivande företaget. Vanligtvis gäller det förskottsuppbörds-, moms- och/eller arbetsgivarregistret. Här kan man även delvis bestämma med vilka intervaller man vill redovisa sin skatt.

Byte av företagsform, ombildning

Det är relativt vanligt att man ombildar enskilda näringsidkare och personbolag (öb/kb) till aktiebolag. Det är även möjligt att ombilda ett Ab till FAB/BAB.  Ombildningen kan ske av flera olika orsaker. Här är det viktigt att man tar hänsyn till och beaktar det skattemässiga utfallet vid ombildningen. Du kan alltid be oss om hjälp om du är osäker på vad som gäller.

Nödvändiga dokument och avtal

Vid etablering och ombildning av bolag behövs en rad dokument, så som:

  • bolagsavtal
  • bolagsordning
  • avtal om bolagsbildning
  • handling över ombildning.

Aktieägaravtal är frivilligt men något som rekommenderas.

Vid registrering och uppgörande av dokument bestämmer man bland annat företagets namn, bifirma, parallellfirma, räkenskapsperiod, antal aktier, behov av aktieserier, verksamhetsområde, styrelse, VD, revisorer och grund för vinstfördelning.

Registrering av beslutsfattare och andra nyckelpersoner

Man registrerar även styrelsemedlemmar, VD, revisorer och prokurister vartefter det väljs nya. Mera sällan behöver man anmäla ändring av bolagsordning eller bolagsavtal.

Aktiebolag ska årligen lämna in sitt bokslut för registrering. Aktiebolag är även skyldiga att anmäla ägare med större ägarandel än 25 procent till förmånstagarregistret. Obs: Ifall bolaget inte gör förmånstagaranmälan kan bolaget avregistreras från handelsregistret!

LEI-nummer

LEI-nummer är företagets internationella identifieringskod som ska registreras för att bolagets ska kunna handla med värdepapper. LEI-numret kräver att en årlig avgift betalas till Handelsregistret.

Registrering av varumärken

Genom att registrera varumärken kan man skydda namnet på en viss produkt. Ett varumärke avgränsar namnet snävare än en bifirma, vilket gör att det i regel är något enklare att registrera.  Bifirma, under vilket man säljer sina varor och tjänster, ger således ett bredare skydd.

Avregistrering och upplösning av företaget

Likvidation betyder att man avslutar och avregistrerar sitt aktiebolag. Likvidationsprocessen består av att man ansöker om likvidation och utser en likvidator, ansöker om offentlig stämning av borgenärer, anmäler om upplösning och lämnar in slutredovisning. Processen tar 6–8 månader. Likvidation förutsätter att det egna kapitalet är positivt, i annat fall söker man om konkurs.  Nettomedlen i bolaget tillfaller aktieägarna och de beskattas på samma sätt som aktierna skulle ha sålts. Likvidatorn besluter enväldigt under likvidationsprocessen.