Sammanfattning av det ekonomiska läget

Tillväxtutsikterna för de västerländska ekonomierna är svaga och inflationstrycket är fortsättningsvis stort. Centralbankerna har en svår uppgift då åtstramningsåtgärder behövs för att minska inflationstrycket, samtidigt som åtstramningsåtgärderna riskerar att leda till recession för ekonomierna.

Konjunkturläget för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är fortfarande ganska svagt, men inte dramatiskt. Ändå uppger två tredjedelar av företagen att omsättningsförväntningarna är större i år än förra året, åtminstone delvis kan det förklaras med höjda priser. Ca 70 procent av företagen planerar att höja försäljningspriserna också under de kommande månaderna på grund av ökade produktionskostnader. Ca 42 procent av industriföretagen uppger att orderstocken nu är lägre än i fjol. Ca 60 procent av företagen i byggsektorn upplever stämningen som pessimistisk eller mycket pessimistisk. En del företag inom byggbranschen anger att lönsamheten för branschen hotas av att vissa aktörer inom branschen känt sig tvingade att ta emot jobb till underpris. Inom servicebranschen visar konjunkturindikatorerna på tillväxt.  Hela 42 procent av företagen inom servicebranschen ser stämningen som optimistisk eller mycket optimistisk. Inom handelsbranschen är man mest pessimistisk, men stämningen har ändå blivit bättre sedan den senaste mätningen. Trots det förutspår uppemot 63 procent av företagen inom handelsbranschen att deras omsättning kommer att nå eller överträffa föregående års nivå, men energi- och transportkostnaderna hotar att fortsätta försämra lönsamheten.

Ovanstående är en sammanfattning av den ekonomiska barometern Business Panel som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i slutet av april 2023.

Vi uppmanar våra kunder att vaksamt följa med utvecklingen av produktionskostnaderna. Ifall kostnaderna ökar så finns det skäl att se över den egna prissättningen och försöka göra prisjusteringar för att bibehålla lönsamheten, där det är möjligt.

Inflationen i mars låg kring 7,9 procent. Inflation betyder i korthet att värdet på pengarna minskar. Överlikvida företag, företag som har mera pengar på bankkontot än vad som behövs för verksamheten, bör överväga att placera pengarna i tillgångar, värdepapper eller placeringar som i stället för att minska i värde skulle öka i värde. Vi får ofta frågor om hur pengar ska placeras, svaret är oftast att det kan vara en god idé att börja med att boka ett möte med den egna bankens placeringsrådgivare.