Aktuellt

Sammanfattning av det ekonomiska läget

Österbottens handelskammares Business Panel undersökning visar att konjunkturläget för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är mer positivt nu, jämfört med hur läget var under hösten. Nedan en kort sammanfattning av undersökningen.

De globala ekonomiska utsikterna har förbättrats något under 2024. Bakom den positiva utvecklingen ligger stimulansåtgärder i Kina, avmattningen av inflationen och förväntningarna på sänkta räntor. Det kommande valet i USA, Rysslands anfallskrig i Ukraina och militära åtgärder i Mellanöstern är fortsättningsvis stora orosmoment, eftersom de kan störa leveranskedjorna och göra både företag och konsumenter mer försiktiga. Den tekniska utvecklingen, speciellt kring artificiell intelligens, gör många ekonomer optimistiska. Finland bedöms ha många styrkor när det gäller att ta till sig ny teknik.

Industrins orderstock har piggnat till, men fortsättningsvis är en otillräcklig efterfrågan en utmaning för ca hälften av företagen. Lönsamheten för industriföretagen är något försämrad jämfört med höstens mätning, men majoriteten av industriföretagen når ändå åtminstone föregående års nivå beträffande lönsamhet.

Byggbranschens långa nedgång sedan våren 2021 verkar nu äntligen visa tecken på att börja lätta. Branschen utmanas fortfarande av otillräcklig efterfrågan, sämre lönsamhet och utmaningar med att få finansiering. Trots den svaga konjunkturen verkar det råda brist på kompetent arbetskraft inom branschen.

Tjänstebranschens är den enda branschen där alla indikatorer är positiva. Av företagen inom branschen uppger 86 procent att omsättningen väntas ligga på föregående års nivå eller öka. Den största flaskhalsen inom branschen anses vara tillgången på kompetent arbetskraft.

Handeln har påverkats kraftigt av vårens strejker då varor har fastnat i hamnarna. Av respondenterna inom handeln rapporterar 89 procent att strejkerna har haft en negativ effekt på deras verksamhet. Ändå uppger 78 procent av företagen att omsättningen har förblivit densamma eller ökat jämfört med föregående år.

Bild: Österbottens handelskammare